คณะผู้บริหาร

นายชัยนาถ จรกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ. 

086-247-9516

นายสนิท แผ่วจะโปะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ. 

093-539-4765

นายบารมี  พิมเคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
เบอร์โทรติดต่อ. 

094-291-7909

นางสาวฐานณันท์  ลัดจะโป๊ะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์

081-730-8411